Analizy, ekspertyzy, doradztwo:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii to zespół dwudziestu pracowników naukowych wyspecjalizowanych w taksonomii, biologii, ekologii i zoogeografii słodkowodnych i morskich bezkręgowców i glonów.

Zapewniamy ekspertyzy w następujących obszarach naukowej i praktycznej działalności:

 1. Systematyka i faunistyka bezkręgowców, w tym zwłaszcza: skąposzczetów (Oligochaeta), pijawek (Hirudinea), wieloszczetów (Polychaeta), małżów (Bivalvia), ślimaków (Gastropoda), skorupiaków (Crustacea), widelnic (Plecoptera), jętek (Ephemeroptera), ważek (Odonata), muchówek (Diptera), chrząszczy (Coleoptera), niektórych innych grup owadów, szkarłupni (Echinodermata) i glonów, zwłaszcza okrzemek (Bacilliriophyta) w wodach słodkich, morskich i wybranych środowiskach lądowych
 2. Kopalna fauna Polski, skorupiaki (Crustacea) i mięczaki (Mollusca) trzeciorzędu i czwartorzędu
 3. Różnorodność biologiczna bezkręgowców na obszarach chronionych
 4. Zagadnienia dotyczące rozprzestrzeniania się gatunków w tym zwłaszcza inwazji hydrobiontów (bezkręgowców i ryb) w wodach Polski i w Bałtyku
 5. Cykle życiowe i autekologia słodkowodnych, morskich i wybranych lądowych gatunków zwierząt bezkręgowych
 6. Analiza zespołów organizmów rzek i strumieni na tle czynników biotycznych i abiotycznych
 7. Biologiczna ocena jakości wód (bioindykacja, ocena ryzyka ekologicznego)
 8. Analiza ekologicznej integralności ekosystemów wód bieżących
 9. Typologia rzek (wdrażanie zasad Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce)
 10. Ocena stanu i potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych
 11. Oceanobiologia, w tym zwłaszcza biologia i ekologia biocenoz Oceanu Antarktycznego
 12. Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym