Grzegorz Tończyk

Prace oryginalne i monografie:

2013

Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. Fundam. Appl. Limnol., 183/3: 249-258.

Buczyński P., Tończyk G. 2013. Dragonflies (Odonata) of Tuchola Forests (northern Poland). !. Wdzydzki Landscape Park. Annales UMCS, C, 58 (1): 75-103.

Tończyk G. 2013. Klucz do oznaczania dużych grup (typów, podtypów i gromad) [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 136-138.

Tończyk G. 2013. Makrobezkręgowce bentosowe. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 6.

Tończyk G. 2013. Nitnikowce – Nematomorpha. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 16-17, 142.

Tończyk G. 2013. Owady ? Insecta. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 69-73, 174-177.

Tończyk G. 2013. Pierścienice ? Annelida ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 151.

Tończyk G. 2013. Pluskwiaki różnoskrzydle – Heteroptera. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 88-93, 198-201.

Tończyk G. 2013. Siatkoskrzydłe – Neuroptera. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 97-99, 203.

Tończyk G. 2013. Ważki – Odonata. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 80-84, 189-193.

Tończyk G. 2013. Widelnice – Plecoptera. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 85-87, 194-197.

Tończyk G. 2013. Wielkoskrzydłe – Megaloptera. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 94-96, 202.

Tończyk G. 2013. Wstęp. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 5.

2012

Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Tończyk G. 2012. On the occurrence of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the western part of the Lithuanian Lake District (Poland). Zoology and Ecology (dawniej: Acta Zoologica Lithuanica) 22(3-4): 118-202

Buczyński P., Tończyk G., Buczyńska E. 2012. Materials to the knowledge of some aquatic insects (Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) of the Gorce Mountains. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 16-27

2011

Tończyk G. 2011. Ważki (Odonata) Tatr ? historia i teraźniejszość. 101-106 [W:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom II Nauki biologiczne, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane. ISBN 978-83-61788-36-2

Przewoźny M., Buczyński P., Greń Cz., Ruta R., Tończyk G. 2011. New locality of Elmidae (Coleoptera: Byrroidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Pol. J. Ent., 80: 365-390.

Bernard R., Tończyk G. 2011. Wyspowe występowanie żagnicy torfowcowej Aeshna subarctica Walker, 1908 na Nizinach Środkowopolskich i Sasko-Łużyckich. Odonatrix, 7: 1-13.

Buczyński P., Mikołajczuk P., Tończyk G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) (Oodnata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jego zasięgu (Polska Środkowa i Wchodnia). Odonatrix, 7: 41-47.

2010

Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2010. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 str. (ISBN: 978-83-915293-7-9)

Jaskuła R., Tończyk G. 2010. Wprowadzenie. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 5-7.

Tończyk G. 2010. Pluskwiaki wodne (Hemiptera: Heteroptera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 31-36.

Tończyk G. 2010. Widelnice (Plecoptera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 27-30.

Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 187-195.

Tończyk, G., Stankiewicz M., 2010. Ważki (Odonata). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 17-26.

Tończyk G., Kwiatkowska K., Nowak J. 2010. Ogólna charakterystyka wielkoskrzydłych (Megaloptera) oraz siatkoskrzydłych (Neuroptera) i motyli (Lepidoptera) związanych z siedliskami wodnymi Polski. [w:] T. Joniak (red.), Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, Tom 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań: 19-24.

Tończyk G., Osóbka M. 2010. Makrofauna zasiedlająca grążel żółty (Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.) ? analiza struktury, rozmieszczenia i tempa kształtowania się zoocenoz. [w:] T. Joniak (red.), Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, Tom 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań: 74-78.

2009

Jaskuła R., Tończyk G. 2009. Wstęp. [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady Spalskiego Parku Kra-jobrazowego. Część I. 119ss.

Tończyk G. 2009. Widelnice (Insecta: Plecoptera) Polski. Lobelia, 1: 6-8

Tończyk G., Buczyński, P., Grzywaczewski G., Kitowski I., Krawczyk R. 2009. Zmiany własności fizyczno-chemicznych wody w litoralu stawów wskutek gniazdowania ptaków wodno-błotnych. Lobelia, 1: 39-40.

2008

Tończyk G., Stankiewicz, M., 2008. Ważki (Odonata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Odonatrix, 4(1): 1-11.

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta Faunistica, 51 (2): 79-89.

2007

Tończyk G. 2007. Ciekawe miejsce rozwoju Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764). Odonatrix, 3(1): 22-23.

Tończyk G. 2007. Pionowe i poziome parametry wyloty Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej. Odonatrix , 3(1): 23-25.

Tończyk G., Fiałkowski W. 2007. Widelnice Plecoptera, Capniidae, Leuctridae, Nemourida, Taeniopterygidae, Chloroperlidae, Perlidae, Perlodidae [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski ? charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 343-359.

Tończyk G., Jaskuła R., Socha G. 2007. Platycnemis pennipes (Pall.) as a prey of Neoitamus cyanurus (Loew) (Zygoptera: Platycnemididae; Diptera: Asilidae). Notul. odonatol., 6(10): 119.

Tończyk G., Mielewczyk S. W. 2007. Ważki Odonata, Świteziankowate Calopterygidae, Łątkowate Coenagrionidae, Pióronogowate Platycnemididae, Pałątkowate Lestidae, Żagnicowate Aeshnidae, Gadziogłówkowate Gomphidae, Szklarnikowate Cordulegastridae, Szklarkowate Corduliidae, Ważkowate Libellulidae [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 293-314.

2006

Buczyński P., Tończyk G., Daraż B., Djatlova E., Michalczuk W., Miszta A., Szymański J., Szpala B., Tondys J. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006). Odonatrix, 2 (Supl. 1): 1-12.

Jarzębowska-Bielińska M., Tończyk G. 2006. Nowe stanowisko Notonecta lutea O.F. Müller, 1776 w rezerwacie Niebieskie Źródła koło Tomaszowa Mazowieckiego. Parkli nar. Rez. Przyr., 25 (2): 129-133.

Nijboer R., Verdonschot P., Piechocki A., Tończyk G., Klukowska M. 2006. Characterisation of pristine Po.lish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra-rapport 1367. Wageningen, 221 str.

Pakulnicka J., Tończyk G., Czachorowski S., Cichocka M., Chmara R. 2006. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) oraz wodopójek (Hydrachnida, Acari) Parku Narodowego Bory Tucholskie. [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.), Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 203-208.

Tończyk G. 2006. Ważki (Odonata) Łodzi – dane z kolekcji Ernsta Koeppena. Odonatrix, 2 (2): 39.

Tończyk G., 2006. Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego. Odonatrix, 2 (2): 40-42.

Tończyk G., 2006. Ważki (Odonata) obserwowane nad Zatoka Pucką. Odonatrix, 2 (2): 42-44.

Tończyk G., Buczyński P. 2006. Ważki odnotowane w Białowieży podczas Konferencji naukowej Polskiej Platformy Bioróżnorodności (23-24.04.2004) i 45. Zjazdu PTEnt. (17-19.09.2004). Odonatrix, 2 (1): 2-21.

Tończyk G., Pakulnicka J. 2006. Ważki (Odonata) Parku Narodowego Bory Tucholskie – analiza danych z 2004 roku. [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.), Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 209-221.

Tończyk G., Pakulnicka J. 2006. Wodne i nawodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera, Nematomorpha, Gerromorpha) Parku Narodowego ?Bory Tucholskie?. [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.), Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 233-228.

2005

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

Siciński J., Tończyk G. 2005. Biological research of Grabia River – fifty years of activity. Acta. Univ. Lodz., Folia Biol. Oceol., 2: 71-97

Tończyk G. 2005. Obserwacje nad żerowaniem żagnic (Aeshna spp.) w warunkach miejskich. Odonatrix, 1 (2): 26-27.

2004

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2004. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. Nature Conservation, 59: 53-71.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Rola parków narodowych w ochronie ważek (Odonata) w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr., 23 (3): 357-380.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), miedziopierś arktyczna. [w:] Głowaciński Z., J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań: 59-60.

Mielewczyk S., Tończyk G. 2004. Corixidae, Gerridae, Veliidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae Aphelocheiridae, Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Pleidae – wykaz gatunków. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 228-230.

Tończyk G. 2004. Corixidae, Gerridae, Veliidae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae Aphelocheiridae, Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Pleidae [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 204-213

Tończyk G. 2004. Pluskiwaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica) południowo?zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol, 23, supl. 2: 208-209.

Tończyk G. 2004. Poziome i pionowe rozmieszczenie Heteroptera i Odonata w starorzeczu Pilicy. [w:] T. Namiotko, T. Sywula (red.), Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych. BEL Studio, Gdańsk Warszawa: 48-49.

Tończyk G. 2004. Pleidae. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 212-213.

Tończyk G., Gorczyca J. 2004. Uwagi taksonomiczne. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski ? charakterystyka i wykaz gatunków, t. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 195-196.

Tończyk G., Pakulnicka J. 2004. Wstępna analiza wybranych grup owadów wodnych (Odonata, Heteroptera,i Coleoptera) Łodzi. [w:] P. Indykiewicz, T. Barczak (red.) Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 95-101.

2003

Tończyk G. 2003. Ocena wpływu regulacji małej rzeki nizinnej na populację larw ważek (Odonata). Idee Ekologiczne, t. 15, ser. Szkice, 8: 88 – 91.

Tończyk G., Laskowski Z., Siciński J. 2003. 2.1.6. Zgrupowania makrozoobentos Neru. [w:] praca zbiorowa, Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 roku, Łódź, WIOŚ: 119 – 122.

Kalisiak J. Jaskuła R., Tończyk G. 2003. Rare or undiscovered: Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806 (Coleoptwera, Elmidae) in Poland ? comments on distribution in the Central and Estern Europe. Baltic Journal of Coopetrology., 3 (1): 29 -? 34.

Jaskuła R., Kalisiak J., Tończyk G. 2003. Znaczenie badań hydrobiologicznych dla koleopterologii na przykładzie chrząszcza Macronychus quadrituberculatus Müll. (Coleoptera: Elmidae). Idee Ekologiczne, t. 15, ser. Szkice, 8: 64 – 65.

2002

Bernard R., Buczyński P. Łabędzki A., Tończyk G. 2002. Odonata – ważki. [w:] Z. Głowaciński (red.) Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125 ? 127.

Klukowska M., Tończyk G. 2002. Materiały do znajomości bezkręgowców wodnych Tucholskiego Parku Krajobrazowego. [w;] M. Ławrynowicz, B. Rózga (red.). Tucholski Park Krajobrazowy. 1985 ? 2000. Stan poznania. Wyd. UŁ, Łódź: 441 – 450.

Tończyk G. 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Suplement. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 74 str.

do 2000

Tończyk G. 2000. Dragonflies (Odonata) of the Niebieskie Źródła nature reserve near Tomaszów Mazowiecki (Poland). Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 7: 79-85.

Tończyk G. 2000. Megaloptera of the Niebieskie Źródła nature reserve near Tomaszów Mazowiecki (Poland). Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 7: 101-106.

Tończyk G., Klukowska, M., Jurasz, W., Markowski, J. 2000. The Niebieskie Źródła nature reserve as the subject of scientific reaearch. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 7: 3-17.

Tończyk G., Klukowska, M., Piechocki, A. 1998. Koncepcja hydrobiologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. III Konferencja Bory Tucholskie  Ochrona Biosfery, 27-29 września 1998, Suszek: 112-116.

Tończyk G., 1995. Wylot żagnicy Aeshna cyanea (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) w laboratorium. Biuletyn entomologiczny, 3 (6): 1.

Tończyk G., 1993. Zsynchronizowany wylot ważki Coenagrion pulchellum (Van. Lind.) (Odonata: Coenagrionidae). Przegląd zoologiczny, 37 (1-2): 81-86.

Prace popularnonaukowe

Tończyk G. 2010. Tereny Polski jako locus typicus dla niektórych gatunków ważek. Odonatrix, 6 (1): 4-6. (ISSN 1733-8239)

Tończyk G., Zemko K., 2010. Próba oceny liczebności całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (Charpenmtier, 1825) w rezerwacie ?Jezioro Zdręczno? (Bory Tucholskie). Odonatrix, 6 (1): 9-14. (ISSN 1733-8239)

Kołeczek D., Tończyk G. 2010. Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) ofiara Machimus sp. (Diptera: Asilidae). Odonatrix, 6 (1): 3. (ISSN 1733-8239)

Tończyk G. 2007. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce ? koncepcja opracowania. [w:] Czerniawska-Kusza I. (red.), XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne PTH. Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych. Wydawnictwo LANKO, 64-66.

Tończyk G. 2007. Wrażenia nie tylko ważkowe z badań terenowych na północnym Mazowszu. Odonatrix, 3(1): 19-21.

Tończyk G. 2007. IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Brda, 18-20 V 2007). Odonatrix, 3(2): 59-61.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (1933-2005). Wiad. entomol., 25 (1): 43-54.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005). Odonatrix, 2 (1): 2-8.

Buczyński P., Tończyk G. 2006. Czym oznaczać polskie ważki – Część II. Larwy i wylinki. Odonatrix, 2 (1): 22-25.

Tończyk G. 2006. ?Świtezianka? ? zakazany biuletyn. Odonatrix, 2 (2): 46-47.

Tończyk G. 2006. III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006). Odonatrix, 2 (Supl. 1): 13-16.

Buczyński P., Tończyk G. 2005. Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt. Odonatrix, 1 (1): 3- 5.

Buczyński P., Tończyk G. 2005. Nowy “Askew”, nowe rozczarowania. Odonatrix, 1 (1): 17-19.

Buczyński P., Tończyk G. 2005. Czym oznaczać polskie ważki? Czesć 1. Imagines. Odonatrix, 1 (2): 33-36.

Tończyk G. 2005. Sekcja Odonatologiczna PTE. Odonatrix, 1 (1): 1-3

Tończyk G. 2005. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce – zaczynamy zestawianie danych! Odonatrix, 1 (1): 12-13.

Tończyk G. 2005. Baza polskiej literatury odonatologicznej. Odonatrix, 1 (2): 29-30.

Tończyk G. 2004. Long-term zoological & ecological research of the River Grabia realized in the Chair of Invertebrate Zoology and Hydrobiology (University of Łódź). National Conference: Long-Term Ecological Research in Poland. Warszawa: 85-88.

Siciński J., Tończyk G. 2003. Grabia obiektem badań biologicznych. Kronika Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. 1 (78): 6-8.

Tończyk G., 1999. Kronika: I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk, 17-19 kwietnia 1998 roku. Wiadomości entomologiczne, 18 (1): 61-64.

Tończyk G., 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część II. Jak zbierać larwy ważek? Biuletyn entomologiczny, 3 (1): 4-5.

Tończyk G., 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część III. Przechowywanie zbiorów. Biuletyn entomologiczny, 3 (2): 2-4.

Tończyk G., 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część IV. Hodowla ważek. Biuletyn entomologiczny, 3 (3): 4-5.

Tończyk G., 1995. Owady prawnie chronione – jak chronić ważki (Odonata). Biuletyn entomologiczny, 3 (5): 6-7.

Tończyk G., 1994. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierać, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część I. Jak zbierać owady doskonałe? Biuletyn entomologiczny, 2 (2): 2-4.