Grzegorz Tończyk

Tonczyk_G
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: tonczyk@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-41

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2014: pracownik techniczny (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki)

2001: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (ekologia, entomologia, hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Ważki (Odonata) rzeki Grabi – występowanie, biologia i ekologia

Zainteresowania naukowe

– zoologia bezkręgowców
– biologia i ekologia słodkowodnych bezkręgowców
– hydrobiologia
– entomologia, szczególnie: ważki (Odonata), widelnice (Plecoptera), wodne pluskiwaki różnoskrzydłe (Heteroptera aquatica), wielkoskrzydłe (Megaloptera)
– ekologia ekosystemów rzecznych
– biomonitoring wód płynących

Wybrane publikacje

Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2010. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 str. (ISBN: 978-83-915293-7-9)

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta Faunistica, 51 (2): 79-89.

Tończyk G., Fiałkowski W. 2007. Widelnice Plecoptera. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 343-347.

Tończyk G., Mielewczyk S. W. 2007. Ważki Odonata. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski ? charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 293-299.

Nijboer R., Verdonschot P., Piechocki A., Tończyk G., Klukowska M. 2006. Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra-rapport 1367. Wageningen, 221 pp.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2004. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. Nature Conservation, 59: 53-71.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Rola parków narodowych w ochronie ważek (Odonata) w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr., 23 (3): 357-380.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), miedziopierś arktyczna. [w:] Głowaciński Z., J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań: 59-60.

Bernard R., Buczyński P. Łabędzki A., Tończyk G. 2002. Odonata – ważki. [w:] Z. Głowaciński (red.) Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125 – 127.

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

1992, 1995: Holandia, Institute for Forestry and Nature Research (IBN-DLO), Leersum: Projekt ?Hydraulics and Macroinvertebrrates?

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2005-2009: Struktura i granice zasięgów ważek (Odonata) w Polsce ? stan bieżący i zmiany projekt Komitetu Badań Naukowych (wykonawca)

2006-2009: Gniazda ptaków wodno-błotnych i ich otoczenie jako siedlisko makrofauny bezkręgowców wodnych projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2007-2008: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Program Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (wykonawca)

2006-2007: Inwentaryzacja potencjalnych stanowisk gatunków bezkręgowców ? Odonata ? na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Program Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (wykonawca)

2006-2008: Opracowanie klucza do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Program Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (koordynator)

2008: Ochrona ważek śródleśnych torfowisk sfagnowych wspólnie z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. (wykonawca)

Międzynarodowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2004-2006: STAR – Standarization of River Cassification in Europe (V PR) (wykonawca)

2002-2004: Fauna Europaea (V PR) (wykonawca)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (od 1999 sekretarz oddziału łódzkiego, od 2007 członek zarządu Sekcji Bentologicznej)

członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (założyciel i od 2004 roku sekretarz zarządu Sekcji Odonatologicznej, w latach 2004-2007 członek zarządu a od roku 2007 przewodniczący łódzkiego oddziału)

członek Polskiego Towarzystwa Fizjograficznego

Linki

Sekcjia Odonatologoczna PTE: www.odonata.pl