Krajowe projekty badawcze

2018-2019: Taksonomia integratywna w ocenie bioróżnorodności na przykładzie krewetek słodkowodnych (Malacostraca, Decapoda, Caridea) Europy

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Koordynator:  A. Jabłońska

 

2017-2018: Filogeografia porównawcza organizmów wodnych o różnym potencjale dyspersji w systemach rzecznych Zachodnich Karpat

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Koordynator:  T. Mamos

 

2017-2018: Filogeografia inwazyjnego obunoga Pontogammarus robustoides

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Koordynator:  T. Rewicz

 

2015-2019: Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Wykonawcy:  T. Mamos, W. Wrzesińska, A. Jabłońska, K. Hupało, T. Rewicz

Koordynator:  M. Grabowski

 

2014-2017: Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Wykonawcy:  K. Pabis, P. Jóźwiak

Koordynator:  M. Błażewicz-Paszkowycz

 

2010 – 2014: Ko-filogeografia inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus i jego wewnątrzkomórkowego pasożyta Cucumispora dikerogammari

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: K. Bącela-Spychalska, M. Grabowski, A. Konopacka, K. Jażdżewski, T. Rewicz

Koordynator:  K. Bącela-Spychalska

 

2010 – 2014: Ukryta różnorodność i filogeografia skorupiaków obunogich z grup “Gammarus roeselii” i “G.balcanicus” w Europie

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy:  K. Bącela-Spychalska, M. Grabowski, A. Konopacka, T. Mamos

Koordynator:  M. Grabowski

 

2011 – 2014: Adaptacje do jajożyworodności u ślimaków lądowych – analiza przystosowań układu rozrodczego i muszli świdrzyków Baleinae (Gastropoda, Clausiliidae)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy:  A. Drozd

Koordynator:  A. Drozd

 

2011-2014: Tanaidacea (Crustacea,Malacostraca) półkuli południowej – taksonomia, różnorodność, struktura zgrupowań i zoogeografia

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy:  M. Błażewicz-Paszkowycz, K. Pabis, P. Jóźwiak, A. Stępień

Koordynator:  M. Błażewicz-Paszkowycz

 

2012-2017: Testowanie hipotezy „invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Wykonawcy:  K. Bącela-Spychalska, G. Tończyk, A. Konopacka, M. Brzozowska

Koordynator:  K. Bącela-Spychalska

 

2013-2016: Preferencje siedliskowe ponto-kaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy

Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Wykonawcy: K. Bącela-Spychalska, M. Grabowski

Koordynator: J. Kobak, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

 

2010-2013: Testowanie podstaw genetycznej dywergencji gatunków kiełży w endemicznym kompleksie Ochridagammarus (Amphipoda) z Jeziora Ochrydzkiego (Macedonia)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy:  M. Grabowski

Koordynator:  A. Wysocka, Uniwersytet Gdański

 

2008-2011: Rozprzestrzenianie się pasożytów kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich żywicieli wzdłuż centralnego korytarza migracji gatunków pontokaspijskich hydrobiontów

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: K. Bącela, M. Grabowski, A. Konopacka

Koordynator: M. Ovcharenko (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa)

 

2008-2010: Fluktuacje klimatyczne w późnym holcenie na podstawie analiz zbiorowisk okrzemek (Bacillariophyta) w osadach Zatoki Admiralicji, Szetlandy Południowe

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: A. Kostecka

Koordynator: R. Ligowski

 

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych skorupiaków (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: K. Bącela, M. Grabowski, K. Jażdżewski, A. Konopacka, E. Janowska

Koordynator: M. Grabowski

 

2008-2009: Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji łódzkiej

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: A. Jabłońska

Koordynator: A. Piechocki

 

2007-2010: Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty roznorodności zespolow dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczegolnym uwzglednieniem Zatoki Admiralicji (Szetlandy Poludniowe)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: A. Jazdzewska, K. Jazdzewski, A. Kostecka, R. Ligowski K. Pabis, P. Presler

Koordynator: J. Sicinski

 

2007-2009: Tempo wzrostu, reprodukcja i żerowanie, jako wyznaczniki potencjału inwazyjnego trawianki Perccottus gleni (Odontobutidae, Perciformes)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: J. Grabowska (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki)

 

2006-2008: Cykle życiowe i dynamika populacji karpackich ślimaków z rodzaju Vestia P. Hesse, 1916 (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koordynator: A. Drozd

 

2005-2010: Systematyka, filogeneza i zgrupowania skorupiaków z rzędu Tanaidacea (Malacostraca) Północnego Atlantyku. projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (główny wykonawca)

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koordynator: M. Błażewicz Paszkowycz

 

2005-2008: Obce i rodzime gatunki kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) jako żywiciele organizów pasożytniczych

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: M. Grabowski, A. Konopacka

Koordynator: M. Ovcharenko (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa)

 

2005-2007: Strategie rozrodcze i pokarmowe wybranych, obcych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) występujących w Polsce

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: K. Bącela

Koordynator: K. Jażdżewski

 

2005 -2007: Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska Żabieniec

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawca: M. Płóciennik

 

2004-2007: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Koordynator części oceanobiologicznej: J. Sicinski,

Wykonawcy: M. Blazewicz-Paszkowycz, K. Jazdzewski, R. Ligowski, K. Pabis, P. Presler

Koordynator: A. Guterch (Instutu Geofizyki PAN, Warszawa)

 

2005-2006: Różnorodność biologiczna i ekologia wieloszczetów (Annelida, Polychaeta) miękkiego dna fiordu Hornsund (Południowy Spitsbergen)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: R. Jaskuła

Koordynator: J. Siciński

 

2004-2007: Małe i średnie rzeki jako refugium rodzimych Amphipoda wobec inwazji gatunków pontokaspijskich

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: K. Jażdżewski, M. Grabowski , E. Janowska , K. Bącela

Koordynator: A. Konopacka

 

2004-2007: Obce gatunki inwazyjne w faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Główny wykonawca: K. Jażdżewski, Wykonawcy: A. Konopacka , M. Grabowski

Koordynator: Z. Głowaciński  (Instytut Ochrony Środowiska PAN, Krakow)

 

2002-2005: Drogi i tempo migracji inwazyjnych pontokaspijskich skorupiaków: Pontogammarus robustoides, Dikerogammarus haemobaphes i Chaetogammarus ischnus (Amphipoda) w dorzeczach Wisły i Odry wyznaczone przy pomocy markerów molekularnych

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: K. Jażdżewski, A. Konopacka , E. Janowska

Koordynator: M. Grabowski

 

2002-2005: Strategia żerowania i rozrodu jako cechy sprzyjające inwazji babki łysej (Neogobius gymnotrachelus) (Pisces, Gobidae)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: J. Kostrzewa (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki)

 

2001-2002: Cechy morfologiczne i molekularne jako wyznaczniki pokrewieństwa międzygatunkowego na przykładzie Notodontidae (Lepidoptera: Noctuoidea) Europy Środkowej

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: M. Michalski (Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki)

 

2000-2002: Monitoring rozprzestrzeniania się inwazyjnych skorupiaków obunogich (Crustacea, Amphipoda) w dorzeczach Odry i Wisły w ramach programu Monitoring Przyrody

Instytucja przyznająca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wykonawcy: M. Grabowski, E. Janowska, A. Konopacka

Koordynator: K. Jażdżewski

 

1999-2001: Filogeograficzne zróżnicowanie krewetki Penaeus duorarum Brukenroad, 1939 (Crustacea, Decapoda) opisane przy pomocy markerów molekularnych

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Główny wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: K. Jażdżewski

 

1999-2001: Rozszerzanie się zasięgów inwazyjnych skorupiaków obunogich (Amphipoda) w dorzeczu Wisły

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: A. Konopacka, M. Grabowski , E. Janowska

Koordynator: K. Jażdżewski

 

1999-2001: Świdrzyki (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) Bieszczadów i Beskidu Niskiego

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Koordynator: A. Drozd

 

2000: Stopień gotowości do składania jaj jako czynnik decydujący o wyborze samic przez samce ropuchy szarej (Bufo bufo L.)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: M. Glubowski (Katedra Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki)

 

1999: Strategie rozrodcze ropuchy szarej (Bufo bufo L.). Wpływ rozmiarów ciała i fenologii godów na sukces rozrodczy poszczególnych osobników

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: M. Grabowski

Koordynator: M. Glubowski (Katedra Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki)

 

1996-1999: Zbiorowiska okrzemek (Bacillariophyta) bentosu strefy eufotycznej Zatoki Admiralicji (Antarktyka)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: K. Jazdzewski

Koordynator: R. Ligowski

 

1996-1997: Skorupiaki z rzędów Cumacea i Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Koordynator: M. Błażewicz-Paszkowycz

 

1996-1997: Struktura zgrupowań makrozoobentosu płytkiego sublitoralu Antarktyki odsłanianego w procesie deglacjacji

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: W. Kittel, A. Konopacka, J. Siciński

Koordynator: K. Jażdżewski

 

1995-1996: Meszki (Simuliidae, Diptera) Polski

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Koordynator: S. Niesiołowski

 

1994-1995: Mioceńskie mięczaki słodkowodne (Mollusca aquatica) z bełchatowskich złóż węgla brunatnego

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Koordynator: A. Piechocki

 

1993-1995: Skład gatunkowy i cykle życiowe głównych grup zooplanktonu i peryfitonu Zatoki Admiralicji i wód przyległych (Cieśnina Bransfielda i Cieśnina Drake’a)

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: K. Jażdżewski, J. Siciński

Koordynator: W. Kittel

 

1992-1993: Morfologia, taksonomia, biocenologia i biogeografia roślin i zwierząt środowiska morskiego Antarktyki

Instytucja przyznająca: Komitet Badań Naukowych

Wykonawcy: W. Kittel, R. Ligowski, P. Presler, J. Siciński, W. Teodorczyk

Koordynator: K. Jażdżewski

 

Międzynarodowe projekty badawcze

 

2003-2009: ALARM – Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods, European Commission Sixth Framework Programme for Research and Technological Development Integrated (contract GOCE-CT-2003-506675)

Investigators: M. Grabowski, A. Konopacka, K. Jażdżewski

2008: Biodiversity of freshwater gammarids in the Balkan Peninsula, European Commission Sixth Framework Programme ?SYNTHESYS? (NL-TAF-3208)

Coordinator: M. Grabowski

2008: Diversity and distribution of Anarthruridae Lang, 1971 and Tanaellidae Larsen and Wilson, 2002 (Tanaidacea:Malacostraca: Crustacea) in the Southern Ocean. SYNTHESYS (The European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant). Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin.

Koordynator: P. Jóźwiak

2008: Biodiversity of amphipod crustaceans in Antarctic fjord as compared to Arctic. SYNTHESYS (The European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant) Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Koordynator: A. Jażdżewska

2006-2007: Invasion of Polish fresh waters by the Ponto-Caspian gammarid, Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda): population genetics and identification of associated parasites. Grant EGIDE-POLONIUM Programme. In cooperation with Ecologie Evolutive, UMR CNRS 5561 Biogeosciences, Universite de Bourgogne, France

Principal Contractor in Poland: M. Grabowski

Investigator: K. Bącela, A. Konopacka

 

2003-2006: AQUAREC Integrated concepts for reuse of upgraded wastewater
EC-EVK-2001-00213 – the EU RTD project

(abstract)

Coordinator: Thomas Melin, University of Technology (RWTH), Department of Chemical Engineering (IVT), Aachen (Germany)

Principal Contractor in Poland: B. Bis

 

2003-2005: STAR Standarisation of river classifications: framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the water framework directive EC-EVK1-2002-00534 – the EU RTD project;

http://www.eu-star.at/

(abstract)

 

Coordinator: Michael Furse –  Centre for Ecology and Hydrology – Winfrith Technology Centre, Winfrith Newburgh, Dorchester (United Kingdom)

Principal Contractor: B. Bis

 

2003-2005: ECOTRAITS Freshwater biomonitoring across ecoregions the biological and ecological traits of invertebrate communities EC-INCO2: ICA1-2002-70055 – Individual grant of the EC/INCO programme

(abstract)

Coordinator: Philippe Usseglio-Polatera Equipe de Démoécologie, Laboratoire Biodiversité et Fonctionnement des Ecosystemes (LBFE) UFR SciFA Université de Metz, France

Principal Contractor: B. Bis

 

2000-2004: Fauna Europaea. (FaEu-NAS) EC-EVK-2002-00544-FaEu-NAS

Contractor: A. Piechocki

Data contributors: A. Drozd, K. Jażdżewski, T. Jażdżewska, W. Jurasz, K. Kahl, S. Niesiołowski, J. Siciński, G. Tończyk, J. Wiedeńska

 

2000-2002: DEMARECO The development of a macrozoobenthos-reference coenoses for sand dominated lowland rivers of central europe as a basis for river quality assessment according to the EU-Water Framework Directive (EU-WFD)

Coordinator: Daniel Hering, Christian Feld, University of Essen, Germany

Contractor: B. Bis

1998-2000: Ecological description of natural water systems in central Poland. Project in cooperation with Institute of Forestry and Nature Research (IBN ? DLO) Department of Aquatic Ecology, Wageningen, Netherlands

Coordinator: A. Piechocki

Investigators: A. Drozd, T. Jażdżewska, W. Jurasz, K. Kahl, M. Klukowska, I. Krysiak, A. Soszyńska, G. Tończyk

1995-1996: Biodiversity In the coastal Antarctic Sea-ice zone

Coordinator: C. DeBroyer (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Brussels, Belgium)

Investigators: M. Błażewicz-Paszkowycz, K. Jażdżewski, J. Siciński, D. Zieliński

1992-1994: Hydraulics and Macroinvertebrates. Project in cooperation with Institute of Forestry and Nature Research (IBN ? DLO) Department of Aquatic Ecology, Wageningen, Netherlands

Coordinator: A. Piechocki

Investigators: T. Jażdżewska, W. Jurasz, K. Kahl, M. Klukowska, I. Krysiak, G. Tończyk