Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców

Profil badań:

Badania Zakładu Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców koncentrują się wokół następujących zagadnień: taksonomia skorupiaków obunogich (Amphipoda) zachodniej Palearktyki, inwazje biologiczne w środowisku wodnym (ekologia gatunków inwazyjnych, interakcje międzygatunkowe, ocena ryzyka środowiskowego), zoogeografia, biologia, ekologia i taksonomia wybranych rodzin chrząszczy lądowych (Cicindelidae, Carabidae) i wodnych (Coleoptera Aquatica), biologia i ekologia ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria), malakofauna obszarów chronionych w Polsce środkowej, biologia, ekologia, taksonomia i rozmieszczenie muchówek z rodzin Empidiidae i Asilidae oraz różnorodność i ekologia fauny naśnieżnej Polski w kontekście ocieplania się klimatu.

Pracownicy: