Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii

Profil Badań:

Badania Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii są skupione na opracowaniach różnorodności i bogactwa gatunkowego zoobentosu i planktonu Antarktycznych ekosystemów morskich. Głównym obszarem zainteresowań jest Zatoka Admiralicji – jeden z największych fiordów w Zachodniej Antarktyce. Prowadzone są badania nad rozmieszczeniem i różnorodnością takich grup jak Polychaeta, Amphipoda, Isopoda Cumacea, Tanaidacea i Echinodermata. Ważnym elementem badań są również zespoły antarktycznych bentosowych okrzemek (Bacillariophyta) w tym również analizy paleoekologiczne. Wieloletnie badania pozwoliły stworzyć bazę danych bentosu Zatoki Admiralicji ABBED (Admiralty Bay Benthos Biodiversity Database) w ramach międzynarodowego programu SCAR Mar-BIN (Marine Biodiversity Information Network). Jednym z efektów powstania bazy jest stworzenie dokładnej listy gatunków stwierdzonych w Zatoce Admiralicji. W ramach realizowanych programów badawczych prowadzone są też analizy porównawcze ekosystemów arktycznych i antarktycznych, a także badania z zakresu taksonomii oraz filogenezy Tanaidacea.

Pracownicy: