Zakład Limnologii i Ochrony Wód

Profil Badań:

Badania Zakładu Limnologii i Ochrony Wód koncentrują się na taksonomii, biologii, ekologii, faunistyce i zoogeografii wodnych bezkręgowców w tym zwłaszcza: skąposzczetów (Oligochaeta), pijawek (Hirudinea), wioślarek (Cladocera), ważek (Odonata), pluskwiaków (Heteroptera), widelnic (Plecoptera), wielkoskrzydłych (Megaloptera), muchówek (Diptera) z rodzin wujkowatych (Empididae), meszek (Simuliidae), ochotkowatych (Chironomidae), ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia). Realizowane są także badania z zakresu fauny zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych oraz ekologii źródeł i drobnych zbiorników wodnych, a także badania paleolimnologiczne oparte na analizie subfosylnych szczątków Chironomidae. Ważnym elementem aktywności Zakładu jest problematyka związana z monitoringiem jakości wód powierzchniowych Polski i ich ochrony w tym ocena stanu i potencjału ekologicznego wód płynących (z uwzględnieniem bezkręgowców jako bioindykatorów jakości wód).

Pracownicy:

Doktoranci: