Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich (2014-2015)

Prace magisterskie

BIOLOGIA

Dr Anna Drozd

1. Cykl życiowy wietnamskiego ślimaka Phaedusa paviei (Clausiliidae) w warunkach laboratoryjnych

prowadzenie hodowli ślimaków; podsumowanie danych o rozrodzie gatunku zgromadzonych w latach 2012-2013; badania anatomiczne – wykonywanie preparatów układu rozrodczego; pomiary biometryczne muszli;

2. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru chronionego w oparciu o malakofaunę lądową [np. Spalskiego Parku Krajobrazowego lub Bolimowskiego Parku Krajobrazowego]

wyjazdy w teren w sezonie od kwietnia do października (raz w miesiącu); pobór prób jakościowych i ilościowych ślimaków; praca w laboratorium: wstępna segregacja materiału, identyfikacja ślimaków, analiza fauny pod kątem obecności gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych; opis i zabezpieczenie kolekcji.

Dr Anna Jażdżewska

– Różnorodność obunogów chronionych obszarów Antarktyki na przykładzie Morza Rossa.

– Różnorodność skorupiaków obunogich słabo poznanych głębin oceanicznych – rów Kurylsko-Kamczacki.

– Molekularna charakterystyka wybranych głębokowodnych gatunków obunogów z rowu Kurylsko-Kamczackiego.

– Morfologiczna charakterystyka antarktycznych obunogów z rodzin Oedicerotidae, Urothoidae, Pontogeneiidae

– Wpływ transportu morskiego na różnorodność skorupiaków płytkich stref wybrzeża dalmatyńskiego (archipelag Szybenicki) (Amphipoda i Tanaidacea).

– Zgrupowania skorupiaków płytkiego szelfu północnego Adriatyku (Amphipoda i Tanaidacea).

– Różnorodność i zgrupowania obunogów Zatoki Gwinejskiej.

Dr Agnieszka Soszyńska-Maj

1. Dynamika aktywności zimowej owadów

2. Wpływ czynników środowiskowych na aktywność zimową owadów

3. Różnorodność, ekologia i fenologia wojsiłek (Mecoptera) wybranych terenów chronionych [np.  Bolimowskiego/Przedborskiego Parku Krajobrazowego – lub innego terenu]

4.Różnorodność i dynamika sezonowa Trichoceridae (Diptera) wybranych terenów [np. uroczyska Lublinek lub Lasu Łagiewnickiego lub innych terenów chronionych]

Uwaga: Tematy 1- 4  – związane z wyjazdami w teren

5.Wojsiłki Beskidu Sądeckiego

6.Zmienność morfologiczna Panorpavulgaris i/lub Panorpacommunis (Mecoptera)

Uwaga: Tematy 5-6 – praca na materiałach powierzonych

Dr Karolina Bącela-Spychalska

1.Wpływ obecności samca na zdolność składania jaj u kiełży

praca oparta na eksperymencie laboratoryjnym

2.Unikanie zarażenia wewnątrzkomórkowym typowym pasożytem przez inwazyjny gatunek kiełża

praca oparta na eksperymencie laboratoryjnym; praca dla 1-2osób

Dr hab. Michał Grabowski

1.Kody kreskowe DNA w ocenie bioróżnorodności wód słodkich

praca wykorzystuje metody molekularne; praca może być realizowana przez kilka osób

Dr Mateusz Płóciennik

1. Wpływ ocieplania się klimatu następującego u schyłku vistulianu na przemiany zbiorników wodnych w dolinie Sanu – od danych kopalnych do prognozowania współczesnych zmian w środowisku.

2. Rekonstrukcje zmian klimatycznych u schyłku vistulianu na przykładzie stanowisk z Pogórza Karpackiego i ich wykorzystanie w prognozowaniu skutków obecnych zmian klimatu

Dr Radomir Jaskuła

1. Dymorfizm płciowy wybranych gatunków trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae) Półwyspu Bałkańskiego

praca dla 1-3 osób

2.Dymorfizm płciowy wybranych gatunków trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae) północnej Afryki

3. Zmienność morfologiczna (i genetyczna) wybranych gatunków trzyszczy obszaru śródziemnomorskiego.

praca na materiale zebranym i powierzonym; w przypadku włączenia badań genetycznych –  konieczność opanowania nowych technik laboratoryjnych

Dr Piotr Presler

1.  Struktura populacji wężowidła Ophionotus victoriae Bell, 1902, na obszarze chronionym ASMA No. 1 (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka)

materiały powierzone

Dr hab. Wojciech Jurasz

  1. Wioślarki (Cladocera) wybranych zbiorników wodnych na terenie woj. łódzkiego

część  terenowa: zebranie prób planktonowych  – w sezonie wiosna-lato-jesień;

część laboratoryjna: oznaczenie materiału (praca z mikroskopem), analiza zoocenologiczna, analiza skupień – stworzenie dendrogramu stanowisk

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dr Aleksandra Jabłońska

1. Różnorodność skorupiaków obunogich (Amphipoda) jako wyznacznik przyrodniczo cennych terenów w Europie

2. Monitoring obcych gatunków Amphipoda w wodach śródlądowych Polski – rzeki i jeziora

praca wiąże się z co najmniej dwoma wyjazdami w teren

Dr Anna Jażdżewska

– Różnorodność obunogów chronionych obszarów Antarktyki na przykładzie Morza Rossa.

– Różnorodność skorupiaków obunogich słabo poznanych głębin oceanicznych – rów Kurylsko-Kamczacki.

– Wpływ transportu morskiego na różnorodność skorupiaków płytkich stref wybrzeża dalmatyńskiego (archipelag Szybenicki) (Amphipoda i Tanaidacea).

– Ocena stanu środowiska Zatoki Gwinejskiej na podstawie obunogów.

– Fauna obunogów północnego Atlantyku w kontekście zmian klimatycznych.

Dr Barbara Bis

1. Ocena stanu ekologicznego wód fragmentu dorzecza [Pilicy, Grabi, Lubrzanki, Czarnego Dunajca, Narwi] na tle charakterystyki hydrogeologicznej oraz typu użytkowania zlewni

2. Struktura i funkcjonowanie zespołów fauny dennej [Grabi ] w ocenie presji środowiskowej

3. Wpływ antropogeniczny na strukturę i organizację funkcjonalną zespołów makrobezkręgowców bentosowych Grabi  na tle teorii ciągłości rzek

Dr Iwona Słowińska

1.Różnorodność gatunkowa wodnych Empidiae (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) w potokach karpackich ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych.

2.  Wodne Empididae (Diptera: Empididae) Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dr Karolina Bącela-Spychalska

1.Sklepy zoologiczne jako donory gatunków inwazyjnych

praca oparta na analizie ankiet

2.Interakcje między obcymi gatunkami ponto-kaspijskimi występującymi w Wiśle

praca oparta na eksperymencie laboratoryjnym; temat może być realizowany przez kilka osób

3.Wpływ wewnątrzkomórkowego pasożyta na sukces inwazyjny jego typowego żywiciela w wodach słodkich Europy

praca oparta na eksperymencie laboratoryjnym; temat może być realizowany przez 1-2 osoby

4.Rola inwazyjnych kiełży w rozprzestrzenianiu się pasożytów wewnątrzkomórkowych

praca oparta na identyfikacji molekularnej pasożytów infekujących kiełże inwazyjne z prób już zebranych; temat może być realizowany przez kilka osób

Dr hab. Michał Grabowski

1.Obce gatunki ryb w sieci troficznej wód Polski – analiza diety obcych i rodzimych gatunków

analiza diety na podstawie prób zebranych w terenie; temat może być realizowany przez kilka osób

2.Ocena jakości środowiska w dużych rzekach Polski według indeksów zanieczyszczenia biologicznego

praca w oparciu o zebrane próby zoobentosu m.in. Mazury, Wisła, Odra;temat może być realizowany przez kilka osób

3.Wpływ gatunków obcych na funkcjonowanie ekosystemów rzecznych – interakcje antagonistyczne

praca oparta na eksperymencie laboratoryjnym; temat może być realizowany przez kilka osób

Dr Piotr Presler

1.Sestonofagi obszaru chronionego ASMA No. 1 (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka)

materiały powierzone

Dr Mateusz Płóciennik

1. Globalne zmiany klimatu jako czynnik wpływający na zgrupowania ochotkowatych i ich siedliska na przykładzie stanowiska kopalnego z Beskidu Makowskiego – od danych kopalnych do prognozowania współczesnych zmian w środowisku

Dr hab. Wojciech Jurasz

1.Określenie stopnia eutrofizacji jezior  na podstawie zespołów planktonu skorupiakowego

Część terenowa : zebranie materiału – serii  ilościowych prób zooplanktonu z różnych głębokości w jeziorach Pojezierza Kujawskiego (1-2 jeziora), dwa razy w ciągu sezonu (wiosna i lato) [2 jednodniowe wyjazdy terenowe]

Część laboratoryjna: analiza prób – praca z mikroskopem  – oznaczenie głównych taksonów, liczenie osobników, pomiar długości ciała zwierząt.

2.  Wioślarki (Cladocera) zbiorników wodnych na obszarach chronionych  [obszary Natura 2000 albo rezerwaty przyrody na terenie woj. łódzkiego]

Część  terenowa: zebranie prób planktonowych  z wybranych zbiorników – w sezonie wiosna-lato-jesień [kilka jednodniowych wyjazdów terenowych]

Część laboratoryjna: oznaczenie materiału (praca z mikroskopem), analiza zoocenologiczna, analiza skupień

Prace licencjackie

BIOLOGIA

Dr Anna  Drozd

– Zwierzęta bezkręgowe – opieka nad potomstwem

Dr  Aleksandra  Jabłońska

–  Behawior ośmiornic

–  Rozmnażanie i rozwój głowonogów

–  Przegląd pijawek krwiopijnych, ich biologia i ekologia

Dr   Iwona  Słowińska

–  Stawonogi synantropijne – wybrane stawonogi towarzyszące  człowiekowi i ich znaczenie sanitarno-epidemiologiczne

– Organizacja społeczeństwa u termitów

– Zorganizowane społeczeństwo czyli strategia przetrwania  pszczoły miodnej

Dr Radomir Jaskuła

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków motyli (Lepidoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków błonkówek (Hymenoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Strategie łowieckie u owadów

– Strategie pokarmowe Drapieżnych chrząszczy

Dr hab.  Wojciech  Jurasz

–  Skorupiaki    jako pasożyty i żywiciele pasożytów

– Różnorodność biologiczna skorupiaków

– Pasożyty człowieka związane ze środowiskiem wodnym

– Różnorodność  biologiczna zooplanktonu słodkowodnego

dr Anna Jażdżewska

– Największe morskie bezkręgowce – co o nich wiemy?

– Bezkręgowce siedlisk ekstremalnych.

– Nietypowe siedliska morskie – fauna bezkręgowców martwego drewna.

– Biogeografia antarktycznych bezkręgowców morskich.

– Gigantyzm w świecie bezkręgowców wodnych.

– Gatunki bipolarne w morzach.

– Bezkręgowce w diecie człowieka.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dr Anna Drozd

– Ochrona bezkręgowców w Polsce – historia i perspektywy

– Czynna ochrona bezkręgowców w Pienińskim Parku Narodowym

Dr Aleksandra Jabłońska

– Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) – chroniony gatunek pierścienicy (Annelida) – biologia, ekologia, znaczenie

– Przegląd inwazyjnych  gatunków skorupiaków (Crustacea) w wodach śródlądowych Polski

– Rafy koralowe – ich znaczenie i zagrażające im czynniki

Dr Barbara Bis

– Wspólnotowa strategia wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

– Ocena możliwości wtórnego wykorzystania oczyszczonych wód pościekowych

– Studium wykonawcze dla systemów reutylizacji wód: identyfikacja   i wycena szkód środowiskowych

Prof. dr hab. Ryszard Ligowski

– Zanieczyszczenie wód morskich

– Ocieplenie globalne a oceany

– Zagrożenia środowiskowe w Arktyce

– Zagrożenia środowiskowe w Antarktyce

Dr hab. Wojciech Jurasz

– Działalność militarna jako zagrożenie dla środowiska

– Zabudowa hydrotechniczna rzek jako zagrożenie dla środowiska

– Energetyka wodna jako zagrożenie dla środowiska

– Hydrofauna akwenów umiejscowionych na obszarach chronionych

dr Anna Jażdżewska

– Obce gatunki morskich bezkręgowców – zagrożenie różnorodności?

– Różne źródła energii elektrycznej – ich zalety i wady.

– Morskie obszary chronione. (protectedplanet.net)

– Co blogi przyrodnicze wnoszą do poznawania otaczającego nas środowiska? (agregator blogów przyrodniczych)

– Akwakultury i ich wpływ na środowisko.

– „Tiry na tory” – zalety i wady zastąpienia transportu samochodowego kolejowym.

– Wpływ ocieplenia klimatu na wielkość ciała bezkręgowców morskich.

– Wpływ ocieplania klimatu na rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych. (denga, malaria)

– Przejścia dla zwierząt przy drogach szybkiego ruchu i ich znaczenie dla zachowania różnorodności.

– Zakwaszenie oceanów i jego wpływ na organizmy bezkręgowe.

– Wykorzystanie miar zastępczych (surrogates) w monitoringu środowiska

– Turystyka w parkach narodowych w Polsce i na świecie.