Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich (2017-2018)

Prace magisterskie

BIOLOGIA

– Wpływ obecności samca na zdolność składania jaj przez kiełże.

– Unikanie zarażenia wewnątrzkomórkowym typowym pasożytem przez inwazyjny gatunek kiełża

– Różnorodność skorupiaków na poziomie morfologicznym i molekularnym.

– Kody kreskowe DNA w ocenie bioróżnorodności wód słodkich

– Dymorfizm płciowy wybranych gatunków trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae) Półwyspu Bałkańskiego

– Zmienność morfologiczna (i genetyczna) wybranych gatunków trzyszczy obszaru śródziemnomorskiego.

– Różnorodność obunogów chronionych obszarów Antarktyki na przykładzie Morza Rossa.

- Molekularna charakterystyka wybranych głębokowodnych gatunków obunogów z rowu Kurylsko-Kamczackiego.

– Morfologiczna charakterystyka antarktycznych obunogów z rodzin Oedicerotidae, Urothoidae, Pontogeneiidae

– Zgrupowania skorupiaków płytkiego szelfu północnego Adriatyku

– Struktura gatunkowa, rozmieszczenie i liczebność muchówek z rodziny Dolichopodidae Pienińskiego Parku Narodowego

– Muchówki potoków lodowcowych w Tatrach

– Muchówki z rodziny Empididae (Diptera: Clinocerinae, Hemerodromiinae) wybranych potoków tatrzańskich

– Wpływ czynników środowiskowych na aktywność zimową owadów

– Różnorodność, ekologia i fenologia wojsiłek (Mecoptera) wybranych obszarów.

– Zmienność genetyczna i morfologiczna wojsiłek

OCHRONA ŚRODOWISKA

– Ocena stanu ekologicznego wybranego fragmentu dorzecza na tle charakterystyki hydrogeologicznej oraz typu użytkowania zlewni

– Znaczenie struktury i funkcjonowania zespołów fauny dennej w ocenie presji środowiskowej rzeki

– Interakcje między obcymi gatunkami ponto-kaspijskimi występującymi w Wiśle

– Wpływ wewnątrzkomórkowego pasożyta na sukces inwazyjny jego typowego żywiciela w wodach słodkich Europy

– Rola inwazyjnych kiełży w rozprzestrzenianiu się pasożytów wewnątrzkomórkowych

– Wpływ transportu morskiego na różnorodność skorupiaków płytkich stref wybrzeża dalmatyńskiego (Archipelag Szybenicki)

– Obce gatunki ryb w sieci troficznej wód Polski – analiza diety obcych i rodzimych gatunków

– Ocena jakości środowiska w dużych rzekach Polski według indeksów zanieczyszczenia biologicznego

-Wpływ gatunków obcych na funkcjonowanie ekosystemów rzecznych – interakcje antagonistyczne

– Różnorodność skorupiaków obunogich (Amphipoda) jako wyznacznik przyrodniczo cennych terenów w Europie

– Monitoring obcych gatunków Amphipoda w wodach śródlądowych Polski – rzeki i jeziora

– Różnorodność gatunkowa wodnych Empidiae (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) w potokach karpackich ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych

 

Prace licencjackie

BIOLOGIA

Gorączka złota XXI w – morskie zasoby złóż polimetalicznych

Oazy na pustyni – morskie ekosystemy chemoautotroficzne

– Głowonogi – fakty i mity

– Bezkręgowce głębin oceanicznych

– Ryby głębokowodne – fakty i mity

– Inżynierowie środowiska w świecie bezkręgowców

–  Behawior ośmiornic

–  Rozmnażanie i rozwój głowonogów

–  Przegląd pijawek krwiopijnych, ich biologia i ekologia

– Znaczenie i wykorzystanie skąposzczetów (Oligochaeta) w gospodarce człowieka

– Biologia i ekologia pancerzowców (Crustacea, Malacostraca)

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków motyli (Lepidoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Różnorodność i rozmieszczenie chronionych gatunków błonkówek (Hymenoptera) w województwie łódzkim/środkowej Polsce

– Strategie łowieckie u owadów

– Największe morskie bezkręgowce – co o nich wiemy?

– Bezkręgowce siedlisk ekstremalnych.

– Nietypowe siedliska morskie – fauna bezkręgowców martwego drewna.

– Biogeografia antarktycznych bezkręgowców morskich.

– Gigantyzm w świecie bezkręgowców wodnych.

– Gatunki bipolarne w morzach.

– Bezkręgowce w diecie człowieka.

– Bezkręgowce w medycynie.

– Stawonogi synantropijne – wybrane stawonogi towarzyszące  człowiekowi i ich znaczenie sanitarno-epidemiologiczne

– Organizacja społeczeństwa termitów

– Zorganizowane społeczeństwo czyli strategia przetrwania  pszczoły miodnej

– Niewolnictwo i rolnictwo u mrówek

– Mrówki nomadne

– Niezwykłe zachowania godowe muchówek z podrodziny Empidinae

– Partenogeneza w świecie bezkręgowców

– Pasożyty – cisi zabójcy

– Groźne i najlepiej przystosowane pasożyty wśród bezkręgowców

– Anisakidoza

– Niesporczaki – „supermani”  wśród bezkręgowców

– Diapauza u owadów

– Entomogamia, przykład koewolucji kwiatów i owadów

– Inkluzje w bursztynie

– Eoceński las bursztynowy

– Wojsiłki w Polsce i na świecie

– Strategie rozrodcze wojsiłek

– Różnorodność owadów kopalnych

– Zimowa aktywność bezkręgowców

– Fauna naśnieżna

-Znaczenie ochrony martwego drewno dla zachowania różnorodności owadów

-Owady jako czynniki alergogenne

OCHRONA ŚRODOWISKA

–  Gatunki inwazyjne w ocenie jakości środowiska.

–  Czy możemy walczyć z gatunkami inwazyjnymi?

–  Gatunki inwazyjne w prawodawstwie krajowych i międzynarodowym

–   Celowe introdukcje organizmów – zyski czy straty?

–   Biomanipulacja – zyski czy straty?

– Wspólnotowa strategia wdrażania Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej

– Ocena stanu ekologicznego rzek europejskich na podstawie zespołów makrobezkręgowców bentosowych, zgodnie z założeniami nowej polityki wodnej Unii Europejskiej

– Ocena możliwości wtórnego wykorzystania oczyszczonych wód pościekowych

– Studium wykonawcze dla systemów reutylizacji wód: identyfikacja  i wycena szkód środowiskowych

– Złoto głębin morskich – polityka morska RP do 2020 r.

– Przegląd inwazyjnych  gatunków skorupiaków (Crustacea) w wodach śródlądowych Polski

– Udział bezkręgowców bentosowych w procesie samooczyszczania się wód

– Obce gatunki morskich bezkręgowców – zagrożenie różnorodności?

– Morskie obszary chronione.

– Co blogi przyrodnicze wnoszą do poznawania otaczającego nas środowiska?

– Akwakultury i ich wpływ na środowisko.

– Wpływ ocieplenia klimatu na wielkość ciała bezkręgowców morskich.

– Wpływ ocieplania klimatu na rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych przenoszonych przez bezkręgowce.

– Przejścia dla zwierząt przy drogach szybkiego ruchu i ich znaczenie dla zachowania różnorodności.

– Zakwaszenie oceanów i jego wpływ na organizmy bezkręgowe.

– Turystyka w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

– Elektrownie wodne w Polsce i ich wpływ na środowisko przyrodnicze oraz człowieka.

– Czy zabraknie nam wody pitnej? Deficyty wodne w Polsce.

-Narciarstwo w Polsce – czy można połączyć potrzeby narciarzy z ochroną środowiska.

-Aleje drzew przy drogach – niepotrzebne niebezpieczeństwo?

– Obszary Natura 2000 – czy spełniają swoją rolę?

– Wybrane obszary Natura 2000 w Małopolsce – cel ochrony i walory przyrodnicze

– Korytarze ekologiczne – zagrożenia i szanse

– Strategie przetrwania owadów słodkowodnych w ekstremalnie niskich temperaturach

– Po co chronimy różnorodność biotyczną Ziemi?

BIOMONITORING

– Saproksyliczne chrząszcze chronione Dyrektywą Siedliskową

– Ekologia, biologia i zagrożenia wybranych gatunków “naturowych”

– Chronione i zagrożone gatunki owadów w Polsce/województwie łódzkim

– Ochrona gatunkowa bezkręgowców w Polsce – zmiany na przestrzeni lat.

– Wykorzystanie miar zastępczych (surrogates) w monitoringu środowiska