Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie

 • Muchówki z rodzin Limonidae i Pediciidae rezerwatu ?Las Łagiewnicki? (biologia)
 • Muchówki z rodzin Limonidae i Pediciidae wybranych zbiorowisk roślinnych Spalskiego Parku Krajobrazowego (biologia i ochrona środowiska)
 • Skorupiaki planktonowe jako wskaźniki eutrofizacji jezior (biologia)
 • Wioślarki (Cladocera) zbiorników wodnych obszarów chronionych (biologia i ochrona środowiska)
 • Występowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha Pall.) w dolnym biegu Pilicy (biologia)
 • Ślimak winniczek (Helix pomatia L.) Aglomeracji Łódzkiej (biologia)
 • Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) Spalskiego Parku Krajobrazowego (do wyboru również także Przedborski PK, Załęczański PK) (biologia i ochrona środowiska)
 • Projekt hydrobiologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Łodzi (biologia i ochrona środowiska)
 • Monitoring zoobentosu w wybranych stanowiskach w Wiśle (biologia)
 • Cykle życiowe autochtonicznych i inwazyjnych skorupiaków obunogich (Amphipoda) (biologia)
 • Wypieranie rodzimych gatunków skorupiaków przez obce, inwazyjne gatunki (biologia i ochrona środowiska)
 • Fauna Chironomidae (Diptera, Nematocera) górnego odcinka rzeki Lubrzanki, Gór Świętokrzyskich (biologia)
 • Fauna naroślinnych ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) środkowego odcinka rzeki Grabi (biologia)
 • Muchówki z podrodzin Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera, Empididae) Spalskiego Parku Krajobrazowego (biologia)

Prace licencjackie

 • Owady wodne Przedborskiego Parku Krajobrazowego (biologia)
 • Rozmieszczenie i wymagania siedliskowe objętego ochroną prawna w Polsce gatunki ważki Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)  na terenie województwa łódzkiego (biologia i ochrona środowiska)
 • Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiu człowieka (biologia)
 • Zwierzęta pasożytnicze w środowisku wodnym (biologia)
 • Gatunki chronione bezkręgowców  na terenie woj. Łódzkiego (biologia i ochrona środowiska)
 • Stan poznania fauny bezkręgowej wybranych rezerwatów województwa łódzkiego (biologia i ochrona środowiska)
 • Endemizm Bajkału ? największego rezerwuaru wody słodkiej na świecie (biologia i ochrona środowiska)
 • Bałtyk ? morze gatunków inwazyjnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Fauna wód podziemnych Polski (biologia)
 • Toksokaroza ? groźna choroba pasożytnicza (biologia)
 • Krwiopijne muchówki ? przegląd i znaczenie (biologia)
 • Nić pajęcza ? powstawanie, struktura, właściwości i biologiczne funkcje (biologia)
 • Zastosowanie pijawek w medycynie (biologia)
 • Inwazyjny ślimak Potamopyrgus antipodarum w wodach Polski (biologia i ochrona środowiska)
 • Racicznica zmienna Dreissena polymorpha i jej znaczenie w ekosystemach wodnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Rola bezkręgowców w ocenie jakości wód (biologia i ochrona środowiska)
 • Ochotkowate (Diptera, Chironomidae) ? przegląd, ekologia, biologia (biologia)
 • Przegląd zachowań społecznych w świecie owadów (biologia)
 • Sposoby komunikacji u owadów społecznych (biologia)
 • Typy larw owadów- charakterystyka morfologiczno- biologiczna (biologia)
 • Rozwój owadów (biologia)
 • Typy narządów gębowych w świecie owadów (biologia)
 • Rozwój układu nerwowego u zwierząt bezkręgowych (biologia)
 • Narządy zmysłów bezkręgowców (biologia)
 • Cykle życiowe tasiemców (Cestoda) (biologia)
 • Przegląd typów larw tasiemców (Cestoda) (biologia)
 • Morfologia i biologia motylicy wątrobowej Fasciola hepatica (biologia)
 • Morfologia, biologia i ekologia szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) (biologia)
 • Biologiczna charakterystyka najczęściej hodowanych gatunków owadów (biologia)
 • Morfologia i biologia pszczoły miodnej (Apis mellifera) (biologia)
 • Charakterystyka biologiczna owadów (na poziomie rzędów) (biologia)
 • Synantropijne i pasożytnicze owady związane z człowiekiem (biologia)
 • Nitnikowce (Gordiacea) – mało znany typ zwierząt (biologia)
 • Chronione owady (Insecta) na obszarze województwa łódzkiego – różnorodność i rozmieszczenie (biologia i ochrona środowiska)
 • Widelnice (Plecoptera) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (biologia i ochrona środowiska)
 • Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) Polski – zagrożenia i ochrona (ochrona środowiska)
 • Ważki chronione (Odonata) Polski (ochrona środowiska)
 • Metody oczyszczania ścieków (biologia i ochrona środowiska)
 • System wodno-kanalizacyjny Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzdatniania wody (biologia i ochrona środowiska)
 • Stan ochrony środowiska w województwie łódzkim (ochrona środowiska)
 • Ocena czystości wody na podstawie fauny bezkręgowców – przegląd metod (ochrona środowiska)
 • Eutrofizacja zbiorników wodnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Wpływ zaburzeń spowodowanych przez lodowce i góry lodowe na różnorodność i charakter zgrupowań antarktycznego zoobentosu  (biologia i ochrona środowiska)
 • Różnorodność i bogactwo gatunkowe wieloszczetów w obszarach polarnych ? analiza porównawcza (biologia)
 • Różnorodność i charakterystyka sposobów rozmnażania wieloszczetów (Polychaeta) (biologia)
 • Czynniki wpływające na migracje motyli (Lepidoptera) (biologia)
 • Rola długoterminowych programów oraz lokalnych badań faunistycznych dla rozpoznania różnorodności i ochrony motyli dziennych w Polsce (biologia i ochrona środowiska)
 • Cechy historii życiowych jako wyznaczniki sukcesu inwazyjnego bezkręgowców wodnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Obce gatunki inwazyjne w ekosystemach wodnych ? wzbogacenie czy zagrożenie lokalnej bioróżnorodności wodnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Gatunki obce w systemie ocenie jakości wód Ramowej Dyrektywy Wodnej (biologia i ochrona środowiska)
 • Gatunki obce jako wektory pasożytów zagrażających rodzimej faunie (biologia i ochrona środowiska)
 • Różnorodność wybranych rodzin skorupiaków obunogich w Europie ? uwarunkowania geograficzne, ?evolutionary hot-spots?, gatunki i siedliska zagrożone przez człowieka (biologia i ochrona środowiska)
 • Różnorodność biologiczna w Europie jako wynik zlodowaceń i kolonizacji postglacjalnych (biologia i ochrona środowiska)
 • Różnorodność biologiczna Półwyspu Bałkańskiego i jej znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w skali ogólnoeuropejskiej (biologia i ochrona środowiska)