Wykłady monograficzn

Paradise not yet lost – enormous biodiversity in waters (prowadzący: dr hab. Michał Grabowski, prof. dr hab. Magdalena Błażewicz) 0400-BDM010

The lecture aims to characterize the current knowledge on marine and freshwater biodiversity. The most important habitats are described including benthic and pelagic realm. Major environmental processes are discussed with special focus on main threats to biodiversity, including those associated with important global environmental changes.

Freshwater ecology (prowadzący: dr Barbara Bis) 0400-BAM30D

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami ekologii i biologii wód bieżących oraz wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód i ich zrównoważonego zarządzania – na podstawie wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ecology of parasitism (prowadzący: dr hab. Karolina Bącela-Spychalska) 0400-BDM041

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia związane z rolą pasożytów w ekosystemie. Treści programowe: koewolucja żywiciela i pasożyta, rodzaje pasożytów, rodzaje żywicieli, koszty bycia żywicielem, czynniki wpływające na dynamikę populacji pasożyta, wpływ obecności pasożyta na dynamikę populacji żywiciela, zmiany zachowania żywiciela wywołane obecnością pasożyta, sieć troficzna z perspektywy pasożyta, obecność pasożytów a zmiany w ekosystemie.

Insect diversity and adaptations (prowadzący: dr Radomir Jaskuła) 0400-BDM044

Wykład porusza zagadnienia związane z ewolucją świata owadów i kształtowaniem się ich różnorodności (m. in. centra różnorodności w Polsce, Europie i na świecie). W częściach poświęconych adaptacjom owadów do życia słuchacz zapozna się m. in. z interakcjami zachodzącymi pomiędzy tymi bezkręgowcami a roślinami, strategiami łowieckimi drapieżnych owadów czy sposobami przetrwania w siedliskach ekstremalnych (pustynie, jaskinie, itp.).

Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji (prowadzący: dr hab. Wojciech Jurasz) 0400-S7101D

Wykład dotyczy oddziaływań antropogenicznych na ekosystemy wód śródlądowych i morskich. Prezentowany jest przebieg i skutki najważniejszych rodzajów antropopresji: zanik i likwidacja ekosystemów wodnych, zabudowa techniczna cieków i zbiorniki zaporowe, wprowadzanie gatunków obcych, akwakultury, skażenie wód metalami ciężkimi, pestycydami i ropopochodnymi, zakwaszenie wód, aktywność militarna.