Opublikowano w 2019/08/18 o godzinie 09:19

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmental Protection,
Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology
Position: adjunct full time work (scientific position)
Form of Employment: contract
Employment Time: two years (with the possibility of permanent employment)
Head: Prof. Magdalena Błażewicz
Domain: Life Sciences
Discipline: Biology, Genetic
Posted: 15.08.2019
Expires: 13.09.2019
Website: www.uni.lodz.pl

Additional information:
The applications should be sent on following postal address or e-mail(s):
Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology; Faculty of Biology and Environmental; Protection; University of Łódź; 12/16 Banacha; 90-237 Łódź, Poland
Contact phone: (+48) 42 635 44 40,
e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl / magdalena.blazewicz@niol.uni.lodz.pl
Key words: competition on adjunct position, invertebrate zoology, biology, genetic, phylogenetic

Description: The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Dz. U. – Journal of Laws of 2018, item 1668) and the Statute of the University of Lodz, taking into account Art. 246 Par. 5 of the Act of 3 July 2018 – Introductory Provisions  for the Law on Higher Education and Science (Dz. U. – Journal of Laws of 2018, item 1669).
A postdoctoral position for two years (with the possible of permanent employment) is available in the Marine Biology Research group at Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź. We seek highly qualified, enthusiastic candidate with good communication skills, experience in genetic, systematic and phylogenetics on marine crustaceans. Applicants must have excellent written and spoken English skills and be highly motivated to work in a team.
Other requirements:
Qualifications:
– PhD in Biology, Genetic or other related fields,
– Advanced knowledge molecular biology, supported with set of publication in the field
– Demonstrated ability in applying phylogenetic methods and ability to interpret the received data;
– Advanced knowledge in crustacean systematics,
– Programming skills in Python, Perl, Java, C++, R or other language.
– Experience with Linux and high performance computing environments.
– Highly motivated for interdisciplinary research, excellent communication skills, and the ability to work independently as well as within a research group.
– fluent English
Interested applicants should send:
– their CV,
– 2–3 page statement of research interests,
– copy of PhD diploma,
– list of publications
– a statement that the applicant meets the requirements of art. 113 of the Act and the declaration that University of Lodz will be the applicant’s primary place of employment in the meaning of the Act (available on University of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/);
Final results – 14.09.2019 r.
Winning the competition does not guarantee employment.

Please attach a singed clause to your application:

EMPLOYMENT APPLICANT PRIVACY NOTICE

1. The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź, Poland – hereinafter referred to as “Administrator”;
2. The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case:
1. via post to the above postal address, with the following reference on top:
“Inspektor Ochrony Danych pok. 203“ or:
2. via e-mail at iod@uni.lodz.pl
3. Your personal data will be processed for purposes of recruitment process, pursuant to the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland)
4. If the applicant expresses a (separate, voluntary) consent for processing their personal data for purposes of future recruitment – by means of including an appropriate declaration in the application set, then the consent may be revoked at any time without affecting the lawfulness based on consent before its withdrawal; To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“
5. Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorized to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations
6. Your personal data will be processed for no longer than 3 months of finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).
7. At the same time, please be informed that you have the right to:
1. access your personal data;
2. correct, delete or limit processing;
3. object to processing;
4. revoke your consent, if applicable, to transferring your data under regulatory conditions and as agreed with the University;
5. make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.
8. Providing personal data is voluntary, but failing to provide them will prevent the recruitment process from being carried out.

Your personal data is processed on the basis of the Article 6 Part 1 Points (c) and (f) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR; Official Journal of the European Union L 119/1)

……………………………………………
(date and signature)

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.
Stanowisko: adiunkt naukowy
Forma zatrudnienia: zatrudnienie na czas określony
Okres zatrudnienia: 2 lata (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)
Kierownik: Prof. Magdalena Błażewicz
Dziedzina: Biologia molekularna
Data ogłoszenia: 15.08.2019 r.
Termin składania ofert: 13.09.2019 r.
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40
e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl lub magdalena.blazewicz@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, zoologia bezkręgowców, filogenetyka, genetyka

Opis: Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego  przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669).

Wymagania:
Kandydat powinien:
 posiadać stopień doktora nauk biologicznych w zakresie genetyki lub biologii ewolucyjnej. Wskazane jest doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w tematyki, minimum 5 publikacji, każda o punktacji nie mniejszej niż 30 pkt MNiSW;
 dyplom doktora nauk biologicznych;
 doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych potwierdzoną odpowiednim dorobkiem publikacyjnym;
 doświadczenie w analizowaniu danych filogenetycznych na poziomie genomu i umiejętności interpretacji uzyskanych wyników;
 znajomość aktualnej systematyki skorupiaków;
 umiejętność programowania (Python, Perl, Java, C++, R);
 doświadczanie w pracy w środowisku Linux ;
 zdolność do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole badawczym;
 dobre umiejętności interpersonalne;
 biegłą znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
 aktualne CV
 list motywacyjny
 kopie dyplomu
 wykaz oryginalnych publikacji naukowych
 oświadczenia: że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy; że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy; o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ Oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019 – wzór);

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14.09.2019

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Prosimy o dołączenie do dokumentów podpisanej przez kandydata klauzuli:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

1. Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: “Administratorem”;
2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem:
Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
2. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;
4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;
7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych;
2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
4. cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

……………………………………………
(data i podpis osoby, której dane dotyczą)

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed