Opublikowano w 2018/05/08 o godzinie 11:19

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział  Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt pełny etat (stanowisko naukowe)

Dyscyplina naukowa:  nauki  biologiczne – ekologia

Data ogłoszenia:  10.05.2018

Termin składania ofert: 10.06.2018

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

 

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 1. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, zoologia bezkręgowców, oceanobiologia, Peracarida, ekologia.

Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

 

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii lub biologii. Wskazane jest doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w tematyki, minimum 5 publikacji, każda o punktacji nie mniejszej niż 30 pkt MNiSW.

 

Od kandydata wymagana jest ponadto:

 • doświadczenie w badaniach taksonomicznych oraz znajomość systematyki morskich skorupiaków;
 • zaawansowana znajomość metod statystycznych i umiejętność stosowania ich w badaniach oceanobiologicznych;
 • międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia);
 • gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych;
 • zdolność pracy samodzielnej oraz w zespole badawczym;
 • dobre umiejętności interpersonalne;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  15.06.2018

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed