Opublikowano w 2015/09/17 o godzinie 11:00

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 8″ Nr B1511000000644000, pt. Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego
Stanowisko: koordynator badań i prac w pracowni molekularnej

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Kierownik projektu: Dr hab. Prof. UŁ Michał Grabowski
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 07.09.2015
Termin składania ofert: 27.09.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: zoologia bezkręgowców, filogeografia, filogeneza molekularna

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny biologii. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– wiedza z zakresu molekularnej ewolucji, filogenetyki, biogeografii

– znajomość taksonomii oraz filogenezy skorupiaków z gromady Malacostraca

– zaawansowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– zawansowane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem filogenetycznym i statystycznym wykorzystywanym w analizach danych molekularnych

– międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia)

– doświadczenie w pracy w projektach naukowych

– dorobek publikacyjny w zakresie tematyki projektu

– dobra znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,

– życiorys,

– wykaz dorobku naukowego (publikacje, projekty, wystąpienia konferencyjne itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego
Zakres obowiązków :

– organizowanie i przeprowadzanie wypraw terenowych

– tworzenie bazy danych zbiorów

– szeroko pojęta praca w laboratorium molekularnym (np.: izolacja i amplifikacja)

– tworzenie bazy danych molekularnych

– analizy danych molekularnych w zakresie filogenetyki, genetyki populacyjnej, filogeografii

– przygotowywanie oraz publikacja prac naukowych

– przygotowywanie wystąpień konferencyjnych oraz ich prezentacja

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.09.2015

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed