oferta pracy adiunkt pełny etat (stanowisko naukowe)

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział  Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt pełny etat (stanowisko naukowe)

Dyscyplina naukowa:  nauki  biologiczne – ekologia

Data ogłoszenia:  10.05.2018

Termin składania ofert: 10.06.2018

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

 

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 1. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, zoologia bezkręgowców, oceanobiologia, Peracarida, ekologia.

Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

 

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii lub biologii. Wskazane jest doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w tematyki, minimum 5 publikacji, każda o punktacji nie mniejszej niż 30 pkt MNiSW.

 

Od kandydata wymagana jest ponadto:

 • doświadczenie w badaniach taksonomicznych oraz znajomość systematyki morskich skorupiaków;
 • zaawansowana znajomość metod statystycznych i umiejętność stosowania ich w badaniach oceanobiologicznych;
 • międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia);
 • gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych;
 • zdolność pracy samodzielnej oraz w zespole badawczym;
 • dobre umiejętności interpersonalne;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  15.06.2018

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

OFERTA PRACY pracownik laboratoryjno-techniczny – grant NCN termin 15.04.2018

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

 

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 7″ Nr UMO-2016/21/B/NZ8/04702, pt. Taksonomia integratywna w ocenie różnorodności biologicznej i rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków z rzędu Tanaidacea

 

Stanowisko: pracownik laboratoryjno-techniczny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 1 rok (3 miesięczny okres próbny)

Kierownik projektu: Prof. Magdalena Błażewicz

Dziedzina: nauki biologiczne

Dyscyplina naukowa: biologia

Data ogłoszenia: 13.03.2018

Termin składania ofert: 9.04.2018
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

 

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40

e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl lub magdalena.blazewicz@biol.uni.lodz.pl

 

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku: Biologia, Ochrona Środowiska lub Genetyka

 

Od kandydata wymagana jest:

– podstawowa wiedzy z zakresu biologii morza

– doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– obsługa pakietu Office i wybranych programów graficznych (np. Corel, Photoshop)

– umiejętność tworzenia baz danych

– zdolność pracy w zespole badawczym

– znajomości języka angielskiego (na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym)

– cierpliwość i zdolność do krytycznej analizy problemu

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

– podanie o zatrudnienie adresowane do Kierownika projektu

– kwestionariusz osobowy

– życiorys

– odpis dyplomu ukończenia studiów
Zakres obowiązków :

– sortowanie prób bentosowych

– fotografia mikroskopowa

– konstruowanie baz danych

– katalogowanie i porządkowanie zbiorów

– przygotowywanie materiału do analiz molekularnych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 15.04.2018

 

 

STYPENDIUM DLA DOKTORANTA w projekcie OPUS

STYPENDIUM DLA DOKTORANTA w projekcie OPUS Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta

Wymagania:
– Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne
– Doświadczenie w zakresie wykorzystania technik obrazowania trójwymiarowego w badaniach biologicznych jest zaletą;
– Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji
– Silna motywacja do pracy badawczej
– Dodatkowe atuty: dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista, entuzjazm do pracy, umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ poszukuje DOKTORANTA do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego pt. „Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych” (nr 2016/21/B/NZ8/03086).
Zadaniem stypendysty będzie wykonanie pomiarów i analiz kształtu muszli ślimaków z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania i morfometrii geometrycznej.
– Uczestnictwo w przygotowaniu badań (przygotowywanie materiałów, itd.)
– Doskonalenie się i poznawanie nowych metod badawczych
– Wykonanie wizualizacji danych z tomografii komputerowej
– Pomiary i analiza statystyczna danych morfometrycznych
– Przygotowywanie publikacji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 24 listopad 2017, godz. 12:00
Forma składania ofert: e-mail, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres KZBiH
Warunki zatrudnienia:
Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie, będzie mógł korzystać z programu stypendiów motywacyjnych dostępnych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale BiOŚ oraz dodatkowego stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 1100 zł netto miesięcznie przez okres 20 miesięcy.
Dodatkowe informacje:
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013) w języku polskim lub angielskim
2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim
3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie
4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora

Prosimy o dołączenie oświadczenia: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: dr. hab Anna Drozd (anna.drozd@biol.uni.lodz.pl)

Data dodania ogłoszenia: 2017-11-07

 

3rd CESAMIR, lipiec 2018, Łódź

660_logo_3rd cesamir_OK_01_web_kbs_ok

We cordially invite you to the 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), which will be held in Łódź, Poland, on 8-13 July 2018. The symposium is organized by the Department of Invertebrates Zoology and Hydrobiology, University of Lodz.

CESAMIR aims to integrate recent achievements of all branches of aquatic macroinvertebrate science, from basic to applied research, including but not limited to taxonomy, biodiversity and faunistics, community and functional ecology, population biology, human impact, water pollution and ecotoxicology, water quality monitoring and metrics, from microhabitat modification to global changes, with a focus on the latest developments and trends, as well as future outlook.

Although, the symposium mainly focuses on Central European research and problems, participants are welcome from all over Europe. The organizing committee is gearing up for an exciting and informative conference program including plenary lectures, oral and poster presentations and various social events for 150+ participants.

We invite you to join us at the 3rd CESAMIR, where you will be sure to have a meaningful experience and fruitful conversations with scholars and aquatic macroinvertebrate experts from all around Central Europe. All members of the CESAMIR organizing committee look forward to meeting you in Łódź, Poland.

More details may be found on the 3rd CESAMIR webpage.

On behalf of the organizing committee:

Michał Grabowski, Ph.D.

Chair of the scientific committee

Karolina Bącela-Spychalska, Ph.D.

Chair of the organizing committee

 

Postdoctoral Position

Postdoctoral Position at University of Łódź

 

Institution: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmental Protection,

Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology

City: Łódź

Position: post-doctoral position

Research Project of National Science Centre (OPUS 11) – Integrative taxonomy in the assessment of biological diversity and distribution of the deep-sea crustaceans of order Tanaidacea

Form of Employment: contract

Employment Time: 1 or 2 years

Project Manager: Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

Domain: Life Sciences

Discipline:  Biology

Posted:  20.09.2017

Expires:  10.10.2017

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Applications should be sent on following postal address or e-mail(s) below:

Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology

Faculty of Biology and Environmental Protection

University of Łódź

12/16 Banacha,

90-237 Łódź, Poland

 

maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl / magdalena.blazewicz@niol.uni.lodz.pl

 

Contact phone: (+48) 42 635 44 40,

Key words:  postdoctoral position, marine crustaceans, Bioinformatics, Evolutionary Biology

Description:

A postdoctoral position (1 year with possible extensions) is available immediately in the marine biology group at Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz.

We seek highly qualified and enthusiastic applicant with strong skills in computational biology/bioinformatics, ideally with experience on comparative or evolutionary genome analyses of marine crustaceans. The qualified candidate will focus on new approaches for the analysis of phylogenetic and genomic data produced in our lab.

The postdoctoral fellow will be funded by a recently awarded National Science Centre Grant.

 

Qualifications:

– PhD in Genetics, Invertebrate Genetics, Evolutionary Biology, Bioinformatics or other related field.

– Advanced knowledge in phylogeny and systematics of marine crustaceans;

 

– Track record of publications in molecular phylogenetics / comparative genomics.

– Programming skills in Python, Perl, Java, C++, R or other language.

– Experience with Linux and high performance computing environments.

– Demonstrated ability in developing/applying statistical or machine learning methods in computational biology.

– Experience in genome scale data analysis (genome annotation, biological sequence analysis or other relevant computational genomics experience).

– Highly motivated for interdisciplinary research, excellent communication skills, and the ability to work independently as well as within a research group.

Interested applicants should send:

 • their C.V.,
 • 2-3 page statement of research interests,
 • copy of PhD diploma
 • list of publications

 

Final results –  15.10.2017

 

Profesor Ryszard Ligowski

Z głębokim żalem żegnamy

profesora dr hab. Ryszarda Ligowskiego

wybitnego hydrobiologa, algologa, polarnika, zasłużonego nauczyciela akademickiego.

nekrolog

Koleżanki i Koledzy z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

 

WYKŁAD prof Robert A.D. Cameron University of Sheffield

Zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału BiOŚ na wykład:

.
Prof. ROBERTA A. D. CAMERONA
University of Sheffield, Research Associate Natural History Museum, London

The rise, fall and resurrection of a model organism:
the ecological genetics of Cepaea snails

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października o godz. 14:00.
Miejsce spotkania będzie podane w późniejszym terminie.

slimaki

 

BioOpen 2016 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu

Doktorancie, Młody Naukowcu!

W związku z sukcesem, jakim okazała się być I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2015, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję tego wydarzenia naukowego. W dniach 12-14 maja 2016 r, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz drugi stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. Na Konferencji wystąpią wybitni goście ze świata nauki oraz młodzi naukowcy z całego kraju.

Podobnie jak przed rokiem pozostajemy otwarci na różnorodność tematyczną, dążąc do zorganizowania inspirującego spotkania, wzbogacającego uczestników o wiedzę z zakresu szeroko rozumianych Nauk o Życiu.
W tym roku proponujemy 4 sesje tematyczne:

Biologia w medycynie i przemyśle
Biologia molekularna
Fizjologia i biotechnologia roślin
Ekologia i ochrona środowiska

 

Podczas dni konferencyjnych odbędą się wykłady zaproszonych gości, sesje referatowe oraz sesje plakatowe uczestników. Ponadto w trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane i cenione firmy z branży life science. Nie zabraknie również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców.

Rejestracja właśnie się rozpoczęła!

Zapraszamy na nasz profil na facebooku.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

Link do strony:
www.bioopen.pl

 

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

logo

Spała, 13-15 października 2016 r.

spala2016@gmail.com

Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się w pliku PDF.

 

 

Konkurs na stanowisko koordynatora badań i prac w pracowni molekularnej

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 8″ Nr B1511000000644000, pt. Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego
Stanowisko: koordynator badań i prac w pracowni molekularnej

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Kierownik projektu: Dr hab. Prof. UŁ Michał Grabowski
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 07.09.2015
Termin składania ofert: 27.09.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: zoologia bezkręgowców, filogeografia, filogeneza molekularna

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny biologii. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– wiedza z zakresu molekularnej ewolucji, filogenetyki, biogeografii

– znajomość taksonomii oraz filogenezy skorupiaków z gromady Malacostraca

– zaawansowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– zawansowane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem filogenetycznym i statystycznym wykorzystywanym w analizach danych molekularnych

– międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia)

– doświadczenie w pracy w projektach naukowych

– dorobek publikacyjny w zakresie tematyki projektu

– dobra znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,

– życiorys,

– wykaz dorobku naukowego (publikacje, projekty, wystąpienia konferencyjne itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego
Zakres obowiązków :

– organizowanie i przeprowadzanie wypraw terenowych

– tworzenie bazy danych zbiorów

– szeroko pojęta praca w laboratorium molekularnym (np.: izolacja i amplifikacja)

– tworzenie bazy danych molekularnych

– analizy danych molekularnych w zakresie filogenetyki, genetyki populacyjnej, filogeografii

– przygotowywanie oraz publikacja prac naukowych

– przygotowywanie wystąpień konferencyjnych oraz ich prezentacja

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.09.2015

 

Older Entries